14 ноември 2011

МОСВ санкционира „Аурубис”АД за лошо качество на заустваните отпадъчни води

Във връзка с подаден сигнал от Инициативен граждански комитет за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите от община Златица и Коалиция за устойчиво развитие във връзка със замърсяване водите на река Санър дере в района на град Златица, гражданските организации получиха отговор от Министерството на околната среда и водите, чрез който ни уведомяват относно следното:
“Приложено, Ви изпращаме писмо вх. № 03-00-519/30.08.2011 г. от Кабинета на министър-председателя на Р България във връзка със сигнал от Коалиция за устойчиво развитие относно замърсяване на водите на р. Санър дере на гр. Златица с отпадъчни води от дейността на фирма “Аурубис България” АД.
Моля за извършване на проверка в рамките на Вашата компетентност и да бъде установено дали се извършва заустване на непречистени отпадъчни води във водни обекти. В случай на установяване на нарушения моля да бъдат предприети съответните административни мерки и даване на необходимите предписания за привеждане на дейността на гореспоменатата фирма в съответствие с нормативната уредба.
Моля, с копие до нас и до Кабинета на министър-председателя на Р България, да изпратите на подателя на сигнала отговор с резултатите от проверката и предприетите действия за разрешаване на проблема.
С уважение: Ивелина Василева, заместник-министър на околната среда и водите”.

След извършената проверка по случая, МОСВ санкционира “Аурубис България” АД - Пирдоп за лошо качество на заустваните отпадъчни води.
На завода е наложена текуща месечна санкция според Наредбата за определяне и налагане на санкции на увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.
Констатирано е несъответствие на заустваните води от обекта с определените в комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ от РИОСВ – София и са приложени административно–наказателни мерки.
Сигналите за залповите зъмърсявания с опасни води са подадени от Граждански комитет – Златица, Кризисен щаб – Златица и Коалиция за устойчиво развитие, вследствие на текущ граждански мониторинг върху състоянието на околната среда и общественото здраве в близост до производствената площадка на „Аурубис”.
Въпреки, че „Аурубис” публично декларира милиони инвестиции и притежание на евросертификати за екологосъобразност, за 2010 резултатите от собствения мониторинг показват, че водите на изход дъждовен канал „Западен клон” превишават определените ИЕО по показатели мед и нефтопродукти, а водите на изход дъждовен канал „Източен канал” привишават определните ИЕО по показатели мед, нефтопродукти и неразтворени вешества.
За 2011 г. представените резултати от собствения монотринг показват превишения на ИЕО в заустваните дъждовни води и по показатели мед и цинк. Тъй като показателите на заустваните води от дъждовно–дренажна канализация системно не отговарят на определените норми в законодателството на Р България и ЕС, отдавна е следвало да се изгради пречиствателна станция, но инвеститорът не бърза да реинвестира в екомерки малка част от официалната си годишна печалба в размер на над 2 млр. евро.
Напрежението и недоверието у местното население относно качеството на околната среда в района на „Аурубис” остава. Гражданите са поискали с петиция монтирането на видимо място в общината на информационно табло, на което във всеки един момент да се информират за състоянието на околната среда в близост до обекта, за да могат да вземат адекватни мерки за своето здраве.
Към момента държавната контролна администрация, местната власт и инвеститора не са удовлетворили техните искания. Санкциите, наложени на „Аурубис” влизат в държавната хазна, но не подобряват с нищо околната среда в Средногорието, нито пък подобряват здравния статус на местнотото население.
Дончо Иванов

Няма коментари: