11 април 2013

ПОДРАНИЛА СЕСИЯ В ЗЛАТИЦАНа 10-ти април се състоя подранила сесия на Общински съвет Златица. По правилник сесиите на съвета се свикват за последната сряда на месеца, но по неизяснени до момента причини, Общински съвет - Златица заседава по-рано.
Сесията бе с богат дневен ред, част от който бе изнасянето на отчети от читалищата в общината. Стана ясно, че повечето от тях разполагат с по 200,00 лева годишно за читалищни дейности и самодейни изяви. Те апелираха към кмета Иванова да се осигурят средства в Бюджет 2013 за повече читалищни мероприятия, имайки в предвид, че в кметствата Карлиево, Църквище и Петрич читалищата са единствените средища, в които жителите имат възможност да се включат в дейности, които да ги обогатят духовно.