06 декември 2011

В Златица ОбС прие ПРАВИЛНИК за своята работа и определи постоянни комисии ІІ

В продължение на сесията и разглеждане на точките по дневния ред общинските съветници разгледаха стоящия от години казус с прехвърляне собствеността на ел.мрежата на вилна зона "Черешака" на фирма "ЧЕЗ". Докладчици бяха г-жа Воева и г-жа Мария Павлова, които дадоха сведения за развитието на този проблем през годините, промяна на цената и прочие. Съветниците взеха решение мрежата да бъде продадена на ЧЕЗ, като одобри направената оферта в размер на 36 299,43 лв. без ДДС.

Следващата точка за разглеждане касаеше спечеления от община Златица проект по програмата за селски райони 313, мярка 322, касаещ междублоковите пространства. Проектът е одобрен с направени по него корекции на бюджета, например перо апликационна форма, където Нонка Каменова и разработилите проекта са заложили сума от 12 хиляди лева. Същата е коригирана на 4000,00 лв. В процеса на обсъждане се установи, че специалистите от отдел "Проекти" на общината и ОбА не са взели пряко участие при подготовката на проектното предложение, поради което няма как да направят обстойно представяне пред съветниците и гражданите.
В процеса на дискусиите се установи, че част от терените, включени в проекта, са частна собственост и проектът не е изработен коректно спрямо фактическата обстановка.
В проекта са включени дейности като облагородяване на зелени площи, реконструкция Градска градина, територия пред Социален патронаж, възстановяване на бордюри, пейки, поставяне на беседки, детски площадки, залесяване на определени видове растения и дървесина.
Съветниците дадоха своето съгласие да бъде подписана Запис на заповед и стартиране изпълнението на проекта, с препоръка да се провери собствеността на терените.

След дадената 15-минутна почивка съветниците стартираха обсъждането на Правилника за работа на ОбС-Златица и взаимодействието му с ОбА. Докладва председателя на временната комисия за изготвяне на правилника Ал. Самарджиев. Той обясни, че той е съвсем кратък, в рамките на 6 страници и в него изцяло е избегнато преписването на закона. Той обясни, че в чл. 7 ал. 2 - касаещ възнагражденията на съветниците за участието им в заседания и комисии е предложено това възнаграждение да бъде определяно с отделно решение на ОбС и да не заляга пряко в Правилника.
Има регламент и за изказванията на съветници и граждани, като определеното време е еднакво. ОбС-Златица гласува изказванията да са в рамките на 5 минути, като разясни, че самите решения се коват в комисиите, а не на самата сесия и всички желаещи граждани могат да взимат пряко участие в самите комисии, а не да търсят изява на сесиите и с това времетраенето им да преминава 5-часовото регламентирано със Закон време.
Предложеният правилник беше приет!

Предложението на Георги Бояджиев - председател на временна комисия за предложения за Постоянни комисии и техния състав бе следното:
Постоянните комисии към ОбС - Златица да бъдат 5, в това число:
- Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинско имущество, икономическо развитие, политика по бедствия и аварии
- Постоянна комисия за устройство на територията, пътна мрежа, транспорт и околна среда
- Постоянна комисия по Образование, култура, младежки и социални дейности, спорт, туризъм, здравеопазване
- Постоянна комисия по местно самоуправление, обществен ред, безопасност на движението и противодействие на корупцията
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.
Ал. Самаржиев предложи друг вид на постоянни комисии и техен състав, но неговото предложение не бе прието от общинските съветници.
След одобрение вида на комисиите, се пристъпи към техния състав:
В първата комисия влизат общинските съветници Тома Найденов - председател, Костадинка Медарова, Цанка Варгелова, Александър Самарджиев, Георги Бояджиев.
В постоянна комисия Устройство на територията... съставът е Димитър Харалампиев - председател, Мая Илиева (заменила Тодор Чомпалов след като той си направи отвод), Атанас Петров, Стефан Попов и Асен Згуровски.
Комисия по образование, здравеопазване и... влизат: Цанка Варгелова - председател, Стоянка Балова, Мая Илиева, Костадинка Медарова и Александър Самарджиев.
В постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред... влизат Асен Згуровски - председател, Стефан Попов, Димитър Харалампиев, Тома Найденов и Тодор Чомпалов.

Най-трудна за съставяне бе задължителната Комисия за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при общинските съветници. Направеното предложение за състав на тази комисия от Георги Бояджиев бе:
1. Александър Самарджиев
2. Тома Найденов
3. Стоянка Балова
4. Мая Илиева
5. Атанас Петров.
Първи отвод от тази комисия направи Тома Найденов, като предложи на своето място Стефан Попов. Той също не се съгласи, тъй като местата му в постоянните комисии стават много и не би могъл да работи конструктивно.
Следващият, който си направи отвод бе Александър Самарджиев. Съветниците се изказаха, че това е най-ветровитата комисия, в която не изявяват голямо желание да работят.
Мая Илиева предложи в състава й да влезе Тодор Чомпалов, който категорично отказа.
Поради липса на желаещи да бъдат членове на Комисията за конфликт на интереси, нейното сформиране бе отложено за следваща сесия на ОбС.
По време на сесията бе представена Теодора Петрова, назначена за секретар на община Златица и Радка Бонкова, която ще обслужва технически общински съвет - Златица.
Разгледани бяха и въпроси, поставени от граждани и общински съветници, без вземане на конкретни решения по тях.

В Златица ОбС прие ПРАВИЛНИК за своята работа и определи постоянни комисии

На 05.12.2011 г. от 16.30 ч. се състоя редовна сесия на ОбС-Златица при гласуван и приет следния дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка за дофинансиране на държавна дейност "Читалища".
2. Разглеждане на докладна записка за еднократно допълнително възнаграждение на заетите в ОбА.
3. Разглеждане на докладна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета към 31 октомври 2011 г. в община Златица.
4. Разглеждане на докладна записка за изкупуване от "ЧЕЗ Разпространение" АД на енергийни съоръжения във вилна зона "Черешака", община Златица.
5. Разглеждане на докладна записка относно изпълнение на проект за облагородяване на междублокови пространства и подписване Запис на заповед с ДФ "Земеделие".
6. Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Златица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
7. Избор на постоянни комисии към Общински съвет - Златица.
8. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

След направени дискусии, ОбС-Златица взе решение да бъдат отпуснати допълнителни финансови кредити на читалището в Златица, както и на читалищата в Петрич, Карлиево и Църквище в размер на 7000,00 лева, необходими за заплащане на изразходваната електроенергия. Към момента читалище "Христо Смирненски" дължи над 16 хиляди лева за ел. енергия.
Средствата бяха пренасочени от предложеното перо по проекта за "грандиозния" спортен комплекс", за който кмета инж. М. Иванова даде информация, че няма да бъде одобрен. Да си припомним, че за изготвянето на този проект Нонка Каменова изхарчи повече от 100 хиляди лева, които с оглед развитието му са "хвърлени в кошчето" и гражданите на общината са лишение от целесъобразното им използване за други належащи нужди, а не за изграждане на стадион с 5 хиляди седящи места в Златица.
По отношение дофинансирането на читалището Димитър Харалампиев поиска справка какви са приходите от читалищна дейност и би ли могло читалищното ръководство да даде отчет за своята дейност.
Чомпалов му отговори, че в България няма читалище, което да е печелившо и, че според него 4 години читалището в Златица е било "под дискриминация". Читалището в Златица било на ръба на изчезването си.
Тук гражданите си задаваме въпроса как е на изчезване, след като има натрупани разходи за ел. енергия в размер на 16 хиляди лева? Правено ли е нещо там, или не е правено? Изчезва ли, или функционира, предоставяйки подходящи условия за читалищна дейност? Отворено ли е за всички жители на град Златица? След като има разходи би следвало да има и богата дейност, която да бъде адекватна на направените разходи и прочие?

Общински съвет Златица взе решение за стимулиране служителите в общинска администрация с 13-та заплата, като изключи от това число бившата кметица Нонка Каменова.

При направения отчет за касово изпълнение на бюджета, се установи, че към настоящия момент Община Златица няма задължения, доколкото са представени всички документи от Нонка Каменова, тъй като част от съветниците и граждани изразиха своите притеснения, че не всички направени разходи са представени и осчетоводени.
Към момента в касата на община Златица има 1 648 326,00 лева, като по-голямата част са с целеви характер - 983 915,00 лв. такса битови отпадъци.
Представители на ОбА изразиха също притеснения, че биха могли да изникнат неразплатени сметки.
Инж. М. Иванова представи за сведение какви суми от общинския бюджет са били разходвани за адвокатски хонорари, давани от Нонка Каменова на различни адвокати и юристи. Бе установено, че от 2008-ма година до края на мандата си Нонка Каменова е изплатила адвокатски хонорари в размер на повече от 75 хиляди лева, като се очаква след окончателното им анализиране те да набъбнат с още 50 хиляди лева.
следва...

Тържествено откриване на асансьор в МЦІ - Златица ЕООД

На 05.12.2011 г. с тържествена церемония, кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова в компанията на представители на фирма "Аурубис" - Пирдоп прерязаха трикольорната лента за откриване на обект: асансьор към Медицинския център на община Златица.

Изграждането на асансьора бе включено в така наречената социална програма на медодобивното предприятие по настояване на общински съветници и граждани през тази година. Включването на проекта за финансиране от отпусканите социални финансови средства в размер на около 200 хиляди лева от завода за нуждите на община Златица първоначално срещна отпор от страна на предприятието. Бяха предложени варианти да бъдат свалени кабинетите на лекарите на първия етаж на Центъра, както и други неприемливи предложения, след което най-накрая се стигна до общото убеждение, че асансьора е крайно необходим за жителите на община Златица, които имат затруднения да преодоляват стръмното стълбище на Медицинския център, за да стигнат до кабинетите и използват услугите на Центъра.
Към настоящият момент асансьорът вече е факт. Той ще бъде пълноценно използван от все по-големия брой хора-инвалиди от Златица, нуждаещи се ежедневно от медицински грижи, в предвид тежката екологична обстановка в нашия регион.
За успешното изпълнение на проекта и включване на финансирането му в социалната програма на Аурубис голяма заслуга има д-р Иван Стойнов - управител на Центъра, който не спря да настоява за острата нужда от подобно съоръжение, подкрепено от съветници от бившия общински съвет в лицето на д-р Маргарита Йорданова и Петя Чолакова.

Уча, Зная, Разбирам, Уважавам, Побеждавам!

СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - град Златица изпълнява проект "И аз мога" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007/2013 г., приоритетна ос 4 - "Подобряване достъпа до образование и обучение". Проектът се финасира от Европейския социален фонд и Република България.

Проектът е насочен към създаване на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности, включваща:
- компетентност на учителите
- подходящи условия за социализация и интеграция за учениците със специални образователни потребности
- специални дидактически средства за обучение.

Реализацията на заложените дейности по проекта трябва да продължи 18 месеца.
Проектът предвижда система от дейности, насочени към ефективно реализиране на целите:
- Обучение на учители за работа с деца и ученици със СОП
- Създаване и оборудване на мултифункционална зала за терапия и дейности по интереси на децата със СОП, включваща студио за релационна психомоторика и кинезитерапия, студио за обучение и работа с ИТ и Арт-студио за дейности по изкуствата.
В екипа по изпълнение на проекта се включват Нели Стефанова - ръководител, Д. Червенкова - методист, Цв. Гъркова - отговорник финанси и отчетност, К. Буюклиева - координатор, Д. Самарджиева - технически сътрудник, Д. Славчева - психолог-консултант.
На прес-конференцията по представяне на проекта присъстваха представители на Регионалния инспекторат по образование, представители на АСП-Пирдоп, гости и родители на деца със СОП.
Събитието бе уважено и от кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова, придружена от председателя на ОбС - Стоян Генов. Те поздравиха училището за благородната инициатива и спечеления проект, като пожелаха успешното му изпълнение и гарантираха подкрепата на общината.