28 януари 2009

"ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ" иска да закупи 260 дка Челопешка земя

На 17.12.2008 г., в клуба на ч-ще „Труд и постоянство” - Челопеч се проведе извънредно заседание на ОбС Челопеч. Присъстваха 11 общински съветника от общо 11, а именно: Н. Николов, Г. Джунева, Ив. Орозов, Л. Караджова, Пл. Вътев, К. Стефанов, Кр. Вътев, Н. Фотев, Н. Ненчев, Ст. Николов и Ив. Бочуков. Присъстваха още Ал. Кесяков – Кмет на Община Челопеч, С. Механджийска – гл. счетоводител на Община Челопеч, Ел. Илиева – гл. специалист “ОбС и КР”, представители на “Челопеч Майнинг” ЕАД, на местните медии и граждани. Точка 4 от Дневния ред на извънредното заседание, която бе разгледана първа, бе: Постъпила молба от „ Челопеч Майнинг” за представяне на становище от независим оценител на земеделска земя.
Става въпрос за следното (видно от разясненията, направени от фирмата): „Челопеч Майнинг” иска да закупи около 260 дка земя, собственост на община Челопеч. От фирмата са направили предложение, което е разглеждано на предни заседания и по него е взето положително решение, т.е. да се осъществи продажбата, като е определена цена за нея от независим оценител. В момента „Челопеч Майнинг” се обръща отново към ОбС – Челопеч с молба да преразгледат своето решение и намалят исканата сума на декар. „Челопеч Майнинг” мотивира молбата си с факта, че са извършили сами оценка на земята, като за целта са наели 3-ма независими експерти – 2-ма от Министерството на земеделието и един от Агенцията по приватизация. Получените от тях оценки, обаче, се различават прекалено много с предоставената от общината. Доста повече.
От фирмата предложиха на Общинския съвет, ако се съгласят да намалят исканата стойност, то “Челопеч Майнинг” да съдействат по жалбата в съда за Околовръстния път и да поемат разходите за това.
Мотив за бързото разрешаване на казуса със земята е, че трябва по-скоро „Челопеч Майнинг” да я закупят, да получат разрешение за строеж и да подадат необходимите документи за нейното разработване. Ако това не стане възможно в най-скоро време, от фирмата обясниха точно и ясно, че ще се наложи да направят много съкращения, както това се е случило в „Асарел Медет”. „Ако ни подкрепите, ще се опитаме да не уволняваме”, бяха използваните думи.
При разискването не стана ясно къде се намира исканата земя, за какво точно ще бъдат използвани тези 260 дка (изключително голяма площ) и какъв е точният статут на същата (земеделска, горска, друга). Беше споменато само, че тя попада под чл. 19 на определен български закон.
Вероятно разясненията са направени по-рано, на предишни заседания на ОбС? Вероятно става дума за Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, където в чл. 19 пише: Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След изтичането на 10-годишен срок от влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост.
От фирмата предложиха също, ако възникнат искания на хора относно исканите 260 дка, то те са готови да ги обезщетят с предоставянето на земи от съседни общини.
Не стана ясно доколко е запознато населението на Община Челопеч и околните селища с искането на фирмата, и дали е взето под внимание неговото становище по въпроса с продажбата?
Къде точно се намират тези 260 дка, за какво точно ще бъдат използвани и на кого точно са те? Не стана ясно и дали съседните общини знаят за продажбата и дали са готови да предоставят собствена земя за обезщетение?
Уважаеми читатели, като стане по-ясно и се запознаем подробно с казуса, ще проведем необходимите мероприятия за запознаване на всички заинтересовани.

Няма коментари: