28 януари 2009

СДРУЖЕНИЕ "ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР ЖИВОТ" ЧЕЛОПЕЧ - ПАРТНЬОР НА УНИЦЕФ

UNICEF и Агенцията за социално подпомагане работят по съвместна инициатива за подкрепа на процеса на деинституционализация в три пилотни области, едната от които Перник. Като част от работата бе направена оценка на настаняванията на всички деца в ДДЛРГ гр. Трън и на тази база беше разработена концепция за развитие на алтернативните социални услуги в подкрепа на децата и семействата в Област Перник и в гр. Трън. Тази дейност е в подкрепа на общата цел за намаляване на броя не децата в специализирани институции.
След последвалите събития от началото на 2008 г., Общинския съвет в гр. Трън взима решение да закрие ДДЛРГ, без да развие каквито и да било алтернативни услуги, въпреки съществуващите нужди в общността.

След проведени срещи и дискусии с партньори от ДАЗД и АСП, УНИЦЕФ се стига до разбирането, че би било добре да се организира диалог с местната общност, с участието на всички заинтересовани лица, от които зависи развитието на алтернативните социални услуги в община Трън. Постигнато е споразумение за организиране на публична дискусия в гр. Трън за среща с общността и обсъждане на целите на социалните услуги, опитът на други общини и нуждите на местната общност.

Програмата на УНИЦЕФ за страната в периода 2006-2009 г. цели да постигне основени резултати по отношение подобрени политики и програми на национално и местно ниво, с фокус върху децата.
Една от целите, по които работи УНИЦЕФ е да бъде подкрепена Община Трън за промяна на нагласите и отношeнието на всички заинтереовани лица и цялата общественност за развитие на добри социални услуги за хората в града и околните села, като се повиши обществената информираност и разбиране за нуждите на общността.
За постигане на поставената цел УНИЦЕФ търси най-добрите партньори, с които да я осъществи най-пълноценно. Един от избраните партньори, с които УНИЦЕФ сключи договор по тази своя програма е Сдружение „За един по-добър живот” – село Челопеч, на базата на който представители на Сдружението ще се включат активно в дейностите за осигуряване на алтернативни социални услуги в община Трън.

Няма коментари: