04 февруари 2010

Дънди Прешъс Металс посрещна 2010 с нова придобивка


На 14 януари тази година в Торонто, „Дънди Прешъс Металс”, собственик на „Челопеч Майнинг” ЕАД в България, подписа споразумение с „Уедърли Интернешенъл” за придобиване на инсталация за преработка на руден концентрат. Настоящата сделка е от изключително значение за завършеността на бизнес процесите на компанията. Още повече, че се работи в посока удвояване добива на руда в Челопеч. Тя е чудесна възможност за компанията да развие дейността си по отношение на преработката на медно-златния концентрат, който се добива в Челопеч.


Във връзка с инвестицията, Джонатан Гудман – Президент и Главен изпълнителен директор на ДПМ Инк се обърна към служителите в Дружеството със следното комунике:
ДПМ Инк. подписа писмо за намерение, с което официално се ангажира със закупуването на металургичното предприятие „Цумеб” в Намибия. Това е едно от малкото металургични предприятия в света с технически капацитет да преработва сложен по състав концентрат като нашия.
От 2005 г. ДПМ работи, често срещайки сериозни трудности, в посока на това да осигури необходимите разрешителни за изграждането на ново производствено съоръжение с висока добавена стойност, а именно – инсталация за производство на метали (ИПМ) в България. Поради обжалване на издадените от държавната администрация разрешителни по проекта, дори и при най-добро стечение на обстоятелствата, няма да можем да започнем строителството на ИПМ преди 2012 г. и съответно няма да сме в състояние да приключим този проект до 2014 г.

Всеки бизнес в крайна сметка се стреми да управлява съдбата си в полза на своите служители и акционери. Закупуването на металургичното предприятие в Намибия ще позволи на ДПМ да постигне точно това, като гарантира преработката на сложния ни по състав концентрат и по този начин осигури продължаване на производството в Челопеч и плановете ни за модернизация на рудника и фабриката.
Металургичното предприятие “Цумеб” има капацитет да преработва целия концентрат на Челопеч, дори и след като рудникът достигне пълния си производствен потенциал от 2 млн.т./г.
За периода от 2004 г. до края на 2009 г. инвестициите ни надхвърлиха 300 млн.лeва.

Планираните инвестиции за периода 2010/2011 година са за над 170 млн. лева, насочени основно за разширяване капацитета на рудника и обогатителната фабрика в Челопеч от 1 млн. т/г.
до 2 млн.т./г. Това ще ни позволи да удвоим производството си и да предложим на персонала и всички заинтересовани страни широка гама от допълнителни ползи.
Решението за закупуването на намибийското металургично предприятие няма да се отрази на инвестиционните ни намерения за модернизация на рудника и фабриката,
който процес е вече в ход и се очаква да приключи до м. юни 2011г. Ще продължим напред и с плановете си за изграждането на открит рудник за добив на злато в Крумовград. Този проект е все още на етап първоначални проучвания и получаване на
необходимите разрешителни. С напредъка му очакваме да работим с всички заинтересовани по него страни.
Бих искал да ви благодаря за полаганите от вас усилия за успеха на компанията.


Обърнахме се за коментар и равносметка по отношение дейността на „Челопеч Майнинг” ЕАД към Алекс Нестор – Директор „Външни и корпоративни отношения” в ДПМ Инк:
През изтеклата 2009-та година постигнахме фирмен рекорд в количествата добита и преработена руда, както и в количеството произведен концентрат. Това се дължи, преди всичко на по-добрата организация на работа и впоследствие на повишената ефективност.
Започна строителството на нова наклонена галерия, наречена амбициозно от гражданите „Вяра”. Планирано е то да приключи в края на 2010-та.
С пускането й в експлоатация, тя ще стане основният път за транспорт на добитата руда до повърхността, а шахта капитална ще се използва като допълнителна мощност.

В условията на икономическа криза, в която попадна светът, наш основен приоритет е да съхраним бизнеса и запазим работните места в Челопеч, което за щастие успяваме да постигнем. Разбира се и нашата фирма, като повечето други, премина през т. нар. „оздравителен” процес.
Наложи се да преразгледаме и осмислим приоритетите си, да намалим разходите и преструктурираме дейностите с цел постигане на по-голяма ефективност. Всички тези действия предприехме своевременно, което ни позволи да се чувстваме по-сигурни към настоящия момент, отчитайки, че най-лошото е отминало.

За нас на преден план винаги е бил амбициозният съвременен проект за построяване на инсталация за производство на крайни метали.
Към настоящият момент обаче се наложи той да бъде замразен. Съдбата му ще се реши, след като всички необходими разрешителни бъдат законово изчистени, което, възоснова на предишен опит, не очакваме да се случи преди 2012 година. Само след това ще можем да направим технико-икономическа оценка за възвращаемоста на инвестицията.

Както ви е известно, от 2005 година Дънди премина през много трудности и пречки, което наложи да се разгледат алтернативи за осигуряване на пазар на Челопешкия концентрат и така се стигна до намерението за закупуване на металургично предприятие в Намибия. Това беше една крайно необходима стъпка с цел да се елиминира риска и несигурността, свързани с продажбата на Челопешкия концентрат.
По този начин интересите на акционерите и работещите в компанията сега са защитени.

За ДПМ Инк, и в частност за „Челопеч Майнинг” ЕАД, приоритет е силната социална програма, която изпълняваме всяка година на територията на община Челопеч и околните селища. За нас корпоративната социална отговорност е ключова за дълготрайния успех на бизнеса. Ние искаме всички наши работници и служители да имат добър жизнен стандарт и да работят в условията на сигурност.
Социалната и дарителската ни програми през 2010 година ще продължат. Планираме да финансираме и осъществим съвместно с общините редица инфраструктурни проекти, както и културни, образователни и спортни инициативи.
Тук мога с гордост да заявя, че по отношение на корпоративната социална отговорност Дънди се нарежда на едно от първите места в България.
И в заключение искам да изразя своите най-добри благопожелания към работниците и служителите на нашето предприятие, към гражданите от Средногорието. Искрено им пожелавам здраве, лични и професионални успехи и разбира се много късмет! Вярвам, че и занапред между бизнеса и обществото ще има разбирателство и подкрепа!

Няма коментари: