29 ноември 2011

Състоя се редовна сесия на ОбС-Златица

На 28.11.2011 г. от 16.30 ч. се състоя редовна сесия на Общински съвет - Златица, която стартира с полагане клетва на общински съветник Костадинка Медарова, след което съветниците преминаха към разглеждане и гласуване на дневния ред. След направените промени, същият придоби следният вид:
2. Избор на временна комисия за актуализация правилника за организация и дейност на ОбС, неговите комисии и взаимодействието им с ОбА-Златица. След проведеното гласуване, съставът на тази комисия придоби следния вид: председател Ал. Самарджиев,членове: Цанка Варгелова, Асен Згуровски, Стефан Попов, Тодор Чомпалов.
3. Избор на временна комисия за предложенията, вида и състава на постоянните комисии към ОбС - Златица. Утвърден състав: Георги Бояджиев - председател, членове - Димитър Харалампиев, Тодор Чомпалов, Асен Згуровски.
4. Избор на представител на ОбС-Златица в Областния съвет за развитие. За такъв бе избран председателя на ОбС-Златица Стоян Генов.
5. Избор на представител на община Златица в Общото събрание на НСОРБ. След направени дебати за представител бе избрана Костадинка Медарова. Кметът на Община Златица инж. Магдалена Иванова е по право представител.
6. Избор на представител на ОбС-Златица в Националното сдружение на общините. За такъв бе посочен и избран председателя на ОбС-Златица Стоян Генов.
7. Разглеждане на докладни записки на кмета на Община Златица.
В тази точка бяха разгледани няколко нетърпящи отлагане въпроси, касаещи развитието на община Златица и изпълнението на ангажименти по проекти, останали скрити от предишното ръководство, сред които сключване на споразумение с Община Пирдоп и съвместно кандидатстване за водния цикъл на двете общини, което ще даде предимство при кандидатстването, тъй като се касае за интегриран проект, засягащ по-голям брой жители и даващ възможност и на двете общини да имат възможност да кандидатстват, тъй като досегашните възможности са пропуснати от предишното ръководство.
ОбС-Златица взе решение и даде съгласие кмета на община Златица да сключи споразумение с община Пирдоп с цел възможност за кандидатстване по проекти, свързани с най-належащия проблем за златичани - ВиК, канализация и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води.
Сред разглежданите неотложни докладни, внесени от г-жа Иванова бе и изпълнението на спечеления от община Златица проект за реконструкция на комплекс "Юрий Гагарин", изграждане и възстановяване на туристически пътеки и други. Договорът за този проект отново е сключен от бившото ръководство на общината при пълно затъмнение и до този момент не бе ясно какви са задълженията на Община Златица за неговото изпълнение, на какъв етап е и какви ще са резултатите след изпълнението му.
ОбС-Златица взе решение и даде съгласие кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова да сключи Запис на заповед с ДФ "Земеделие", чрез което да получи авансово плащане за изпълнение заложените дейности по проекта в размер на 118 020,00 лв.
Основен въпрос, който трябваше да намери своето решение на заседанието на ОбС-Златица бе за бъде частично изменена структурата на ОбА. Необходимост, породена от промени в законовите разпоредби, както и заради решение на Районен съд - Пирдоп, с което същият възстановява на работа г-жа Мария Павлова, неправомерно уволнена от Нонка Каменова преди 4 години. Поради тази причина ОбС Златица взе следното решение - увеличи щатните бройки в ОбА от 33 на 34 и промени длъжностите на кметовете на кметства с кметски наместници (по новите изисквания на закона).
Точка 8 от Дневния ред на сесията бе за изказвания, питания и становища на съветници и граждани. В нея думата взе кмета инж. Иванова, която поясни, че 2/3 от пощата, която отваря сутрин в качеството си на кмет е свързана с водените от община Златица дела. Тя обеща в кратки срокове да изготви справка с броя и вида дела, които са заведени от Община Златица през последните 4 години и за какво се отнасят.
Д-р Иван Стойнов - управител МЦІ-Златица ЕООД също повдигна спешни въпроси относно дейността на центъра, тъй като от дълго време има внесени от него неотложни докладни, за част от които има дори решения от предишния ОбС, които за съжаление и до този момент не са изпълнени, с което се блокира работата на Медицинският център.
Гражданинът Тома Болчев направи предложение относно разгласата сред населението за сесиите - да има обяви и съобщения по магазините, за да могат гражданите, които желаят да присъстват, да имат достатъчно ясна и навременна информация за това.
На повдигнатия въпрос от гражданин относно времето за изказване на гражданите по време на сесиите, Ал. Самарджиев отговори: "Правилникът от 2003-2007 г. бе работещ, макар и компактен. В него имаше възможност всеки да се изказва, доколкото може да се изказва смислено. Не по правилника ще ни познаете и вие и другите ни избиратели, а по резултатите".
Следващата редовна сесия на ОбС-Златица е предвидено да бъде проведена на 05.12.2011 г. За допълнителна информация - Община Златица.
соб. информация

Няма коментари: