06 декември 2011

Уча, Зная, Разбирам, Уважавам, Побеждавам!

СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - град Златица изпълнява проект "И аз мога" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007/2013 г., приоритетна ос 4 - "Подобряване достъпа до образование и обучение". Проектът се финасира от Европейския социален фонд и Република България.

Проектът е насочен към създаване на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности, включваща:
- компетентност на учителите
- подходящи условия за социализация и интеграция за учениците със специални образователни потребности
- специални дидактически средства за обучение.

Реализацията на заложените дейности по проекта трябва да продължи 18 месеца.
Проектът предвижда система от дейности, насочени към ефективно реализиране на целите:
- Обучение на учители за работа с деца и ученици със СОП
- Създаване и оборудване на мултифункционална зала за терапия и дейности по интереси на децата със СОП, включваща студио за релационна психомоторика и кинезитерапия, студио за обучение и работа с ИТ и Арт-студио за дейности по изкуствата.
В екипа по изпълнение на проекта се включват Нели Стефанова - ръководител, Д. Червенкова - методист, Цв. Гъркова - отговорник финанси и отчетност, К. Буюклиева - координатор, Д. Самарджиева - технически сътрудник, Д. Славчева - психолог-консултант.
На прес-конференцията по представяне на проекта присъстваха представители на Регионалния инспекторат по образование, представители на АСП-Пирдоп, гости и родители на деца със СОП.
Събитието бе уважено и от кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова, придружена от председателя на ОбС - Стоян Генов. Те поздравиха училището за благородната инициатива и спечеления проект, като пожелаха успешното му изпълнение и гарантираха подкрепата на общината.Няма коментари: