06 декември 2011

В Златица ОбС прие ПРАВИЛНИК за своята работа и определи постоянни комисии ІІ

В продължение на сесията и разглеждане на точките по дневния ред общинските съветници разгледаха стоящия от години казус с прехвърляне собствеността на ел.мрежата на вилна зона "Черешака" на фирма "ЧЕЗ". Докладчици бяха г-жа Воева и г-жа Мария Павлова, които дадоха сведения за развитието на този проблем през годините, промяна на цената и прочие. Съветниците взеха решение мрежата да бъде продадена на ЧЕЗ, като одобри направената оферта в размер на 36 299,43 лв. без ДДС.

Следващата точка за разглеждане касаеше спечеления от община Златица проект по програмата за селски райони 313, мярка 322, касаещ междублоковите пространства. Проектът е одобрен с направени по него корекции на бюджета, например перо апликационна форма, където Нонка Каменова и разработилите проекта са заложили сума от 12 хиляди лева. Същата е коригирана на 4000,00 лв. В процеса на обсъждане се установи, че специалистите от отдел "Проекти" на общината и ОбА не са взели пряко участие при подготовката на проектното предложение, поради което няма как да направят обстойно представяне пред съветниците и гражданите.
В процеса на дискусиите се установи, че част от терените, включени в проекта, са частна собственост и проектът не е изработен коректно спрямо фактическата обстановка.
В проекта са включени дейности като облагородяване на зелени площи, реконструкция Градска градина, територия пред Социален патронаж, възстановяване на бордюри, пейки, поставяне на беседки, детски площадки, залесяване на определени видове растения и дървесина.
Съветниците дадоха своето съгласие да бъде подписана Запис на заповед и стартиране изпълнението на проекта, с препоръка да се провери собствеността на терените.

След дадената 15-минутна почивка съветниците стартираха обсъждането на Правилника за работа на ОбС-Златица и взаимодействието му с ОбА. Докладва председателя на временната комисия за изготвяне на правилника Ал. Самарджиев. Той обясни, че той е съвсем кратък, в рамките на 6 страници и в него изцяло е избегнато преписването на закона. Той обясни, че в чл. 7 ал. 2 - касаещ възнагражденията на съветниците за участието им в заседания и комисии е предложено това възнаграждение да бъде определяно с отделно решение на ОбС и да не заляга пряко в Правилника.
Има регламент и за изказванията на съветници и граждани, като определеното време е еднакво. ОбС-Златица гласува изказванията да са в рамките на 5 минути, като разясни, че самите решения се коват в комисиите, а не на самата сесия и всички желаещи граждани могат да взимат пряко участие в самите комисии, а не да търсят изява на сесиите и с това времетраенето им да преминава 5-часовото регламентирано със Закон време.
Предложеният правилник беше приет!

Предложението на Георги Бояджиев - председател на временна комисия за предложения за Постоянни комисии и техния състав бе следното:
Постоянните комисии към ОбС - Златица да бъдат 5, в това число:
- Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинско имущество, икономическо развитие, политика по бедствия и аварии
- Постоянна комисия за устройство на територията, пътна мрежа, транспорт и околна среда
- Постоянна комисия по Образование, култура, младежки и социални дейности, спорт, туризъм, здравеопазване
- Постоянна комисия по местно самоуправление, обществен ред, безопасност на движението и противодействие на корупцията
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.
Ал. Самаржиев предложи друг вид на постоянни комисии и техен състав, но неговото предложение не бе прието от общинските съветници.
След одобрение вида на комисиите, се пристъпи към техния състав:
В първата комисия влизат общинските съветници Тома Найденов - председател, Костадинка Медарова, Цанка Варгелова, Александър Самарджиев, Георги Бояджиев.
В постоянна комисия Устройство на територията... съставът е Димитър Харалампиев - председател, Мая Илиева (заменила Тодор Чомпалов след като той си направи отвод), Атанас Петров, Стефан Попов и Асен Згуровски.
Комисия по образование, здравеопазване и... влизат: Цанка Варгелова - председател, Стоянка Балова, Мая Илиева, Костадинка Медарова и Александър Самарджиев.
В постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред... влизат Асен Згуровски - председател, Стефан Попов, Димитър Харалампиев, Тома Найденов и Тодор Чомпалов.

Най-трудна за съставяне бе задължителната Комисия за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при общинските съветници. Направеното предложение за състав на тази комисия от Георги Бояджиев бе:
1. Александър Самарджиев
2. Тома Найденов
3. Стоянка Балова
4. Мая Илиева
5. Атанас Петров.
Първи отвод от тази комисия направи Тома Найденов, като предложи на своето място Стефан Попов. Той също не се съгласи, тъй като местата му в постоянните комисии стават много и не би могъл да работи конструктивно.
Следващият, който си направи отвод бе Александър Самарджиев. Съветниците се изказаха, че това е най-ветровитата комисия, в която не изявяват голямо желание да работят.
Мая Илиева предложи в състава й да влезе Тодор Чомпалов, който категорично отказа.
Поради липса на желаещи да бъдат членове на Комисията за конфликт на интереси, нейното сформиране бе отложено за следваща сесия на ОбС.
По време на сесията бе представена Теодора Петрова, назначена за секретар на община Златица и Радка Бонкова, която ще обслужва технически общински съвет - Златица.
Разгледани бяха и въпроси, поставени от граждани и общински съветници, без вземане на конкретни решения по тях.

Няма коментари: