06 декември 2011

В Златица ОбС прие ПРАВИЛНИК за своята работа и определи постоянни комисии

На 05.12.2011 г. от 16.30 ч. се състоя редовна сесия на ОбС-Златица при гласуван и приет следния дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка за дофинансиране на държавна дейност "Читалища".
2. Разглеждане на докладна записка за еднократно допълнително възнаграждение на заетите в ОбА.
3. Разглеждане на докладна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета към 31 октомври 2011 г. в община Златица.
4. Разглеждане на докладна записка за изкупуване от "ЧЕЗ Разпространение" АД на енергийни съоръжения във вилна зона "Черешака", община Златица.
5. Разглеждане на докладна записка относно изпълнение на проект за облагородяване на междублокови пространства и подписване Запис на заповед с ДФ "Земеделие".
6. Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Златица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
7. Избор на постоянни комисии към Общински съвет - Златица.
8. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

След направени дискусии, ОбС-Златица взе решение да бъдат отпуснати допълнителни финансови кредити на читалището в Златица, както и на читалищата в Петрич, Карлиево и Църквище в размер на 7000,00 лева, необходими за заплащане на изразходваната електроенергия. Към момента читалище "Христо Смирненски" дължи над 16 хиляди лева за ел. енергия.
Средствата бяха пренасочени от предложеното перо по проекта за "грандиозния" спортен комплекс", за който кмета инж. М. Иванова даде информация, че няма да бъде одобрен. Да си припомним, че за изготвянето на този проект Нонка Каменова изхарчи повече от 100 хиляди лева, които с оглед развитието му са "хвърлени в кошчето" и гражданите на общината са лишение от целесъобразното им използване за други належащи нужди, а не за изграждане на стадион с 5 хиляди седящи места в Златица.
По отношение дофинансирането на читалището Димитър Харалампиев поиска справка какви са приходите от читалищна дейност и би ли могло читалищното ръководство да даде отчет за своята дейност.
Чомпалов му отговори, че в България няма читалище, което да е печелившо и, че според него 4 години читалището в Златица е било "под дискриминация". Читалището в Златица било на ръба на изчезването си.
Тук гражданите си задаваме въпроса как е на изчезване, след като има натрупани разходи за ел. енергия в размер на 16 хиляди лева? Правено ли е нещо там, или не е правено? Изчезва ли, или функционира, предоставяйки подходящи условия за читалищна дейност? Отворено ли е за всички жители на град Златица? След като има разходи би следвало да има и богата дейност, която да бъде адекватна на направените разходи и прочие?

Общински съвет Златица взе решение за стимулиране служителите в общинска администрация с 13-та заплата, като изключи от това число бившата кметица Нонка Каменова.

При направения отчет за касово изпълнение на бюджета, се установи, че към настоящия момент Община Златица няма задължения, доколкото са представени всички документи от Нонка Каменова, тъй като част от съветниците и граждани изразиха своите притеснения, че не всички направени разходи са представени и осчетоводени.
Към момента в касата на община Златица има 1 648 326,00 лева, като по-голямата част са с целеви характер - 983 915,00 лв. такса битови отпадъци.
Представители на ОбА изразиха също притеснения, че биха могли да изникнат неразплатени сметки.
Инж. М. Иванова представи за сведение какви суми от общинския бюджет са били разходвани за адвокатски хонорари, давани от Нонка Каменова на различни адвокати и юристи. Бе установено, че от 2008-ма година до края на мандата си Нонка Каменова е изплатила адвокатски хонорари в размер на повече от 75 хиляди лева, като се очаква след окончателното им анализиране те да набъбнат с още 50 хиляди лева.
следва...

Няма коментари: