01 април 2009

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Граждански Инициативен Комитет, сформиран в Защита правата на жителите на Община Златица

Уважаеми Дами и Господа,
Искаме да ви запознаем подробно с абсурдната ситуация, създадена съвсем съзнателно и умишлено, в която са принудени да живеят в момента Златичани.
На едно от заседанията на ПК към ОбС – Златица, проведено преди около 3 седмици, са заведени няколко деца, „облечени” с чували за боклуци. Първоначално присъстващите граждани си помислили, че децата са тръгнали да почистят залата, демонстрирайки грижа към околната среда, но в последствие на всички е станало ясно, че всъщност те са били заведени на заседанието с дадени им от общински съветник чували за боклуци и точни указания какво да правят и как да се държат. По този начин е направен опит за оказване натиск върху кмета на община Златица, област Софийска инж. Нонка Каменова, за да приеме тя неморалните и незаконни искания на кмета на съседната община Пирдоп Антоанета Илиева и на председателя на ОбС-Пирдоп Димитър Иванов гражданите и фирмите от община Златица да заплащат на община Пирдоп такса смет по определените не от община Златица промили, а по тези определени от община Пирдоп?! Тоест има, няма по груби изчисления сумата възлиза на около 290 хиляди лева. Такава всъщност по наши груби изчисления е цената на два нови съвременни джипа за община Пирдоп, в които да се возят кметицата и председателя на ОбС.
Тези искания са изпратени на кмета на Община Златица и Общински съвет – Златица с писмо № 0800 / 13.01.2009 г., започнато с: Г-жо Председател и подписано от Антоанета Илиева – кмет на Община Пирдоп от ПП „ГЕРБ” и Димитър Иванов – Председател на ОбС-Пирдоп. Цитираме дословно Писмо № 0800-1 / 13.01.2009 г.:
„Г-жо Председател, Имайки предвид подписания Споразумителен протокол от 23.10.2008 г. Между Община Пирдоп, Община Златица и „Кумерио Мед” АД и последващите Решение № 162/30.10.2008г. на Общински съвет – Пирдоп и Заповед № 739/03.11.2008г. на Кмета на Община Пирдоп, с оглед настъпилата 2009г., Ви напомняме че е необходимо да вземете решения относно ползването и заплащането на услугата за депониране и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депото в местността Сулюманица, землище на гр. Пирдоп.
С оглед на горното, Ви предлагаме Общински съвет – Златица да вземе следните решения:
1. Предвид обстоятелството, че местата за депониране на отпадъци на територията на Община Златица нямат достатъчен капацитет да поемат депонирането и обезвреждането на отпадъците на „Кумерио Мед” АД през 2009 г., Община Златица няма да предоставя на „Кумерио Мед” АД услугата по депониране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения, поради което на основание чл. 71, т. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ Община Златица няма да определя на „Кумерио Мед” АД и дружеството няма да заплаща на община Златица такса по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ. Таксата следва да бъде заплатена от „Кумерио Мед” АД в полза на Община Пирдоп в размер определен от Общински съвет – Пирдоп, тъй като Община Пирдоп ще поеме всички услуги по депониране и обезвреждане на битовите отпадъци на дружеството и пълния разход за рекултивация на депото в местността „Сулюманица”, землище на гр. Пирдоп.
2. На основание чл. 62, 64, ал. 1 т. 3 от ЗМДТ и това, че през текущата 2009 г. Община Пирдоп ще предоставя услугата за депониране и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци с произход от Община Златица, Община Златица ще заплаща на Община Пирдоп ползването на услугата съгласно одобрената от Общински съвет – Пирдоп, План-сметка за 2009 г., а именно в размер на 3 (три) на хиляда по определения ред в ЗМДТ, от името и за сметка на задължените физически и юридически лица в Община Златица.
3. Възлага на Кмета на Община Златица в срок до 01.02.2009 г. да предостави на Община Пирдоп пълна справка за декларираните данни от физическите и юридическите лица в Община Златица, въз основа на които следва да се изчисли таксата за описаната по-горе услуга.
4. Възлага на Кмета на Община Златица след представяне на справката по т. 3, да сключи споразумение с Община Пирдоп, в което да бъде уреден начина на заплащане на услугата и превеждане на средствата в полза на Община Пирдоп.
Вярваме, че Общински съвет – Златица, своевременно ще предприеме необходимите действия, за да бъде решен въпроса в кратки срокове”.

Тъй като незаконните искания в това писмо не са изпълнени от инж. Нонка Каменова – кмет на Община Златица в заповядания й срок, г-жа или г-ца Илиева е предложила и Общински съвет – Пирдоп на 21.01.2009 г. да вземе следното Решение:
Р Е Ш Е Н И Е № 4
1. Таксата за депониране и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци следва да бъде заплатена от “Кумерио Мед” АД в полза на Община Пирдоп в пълен размер, определен от Общински съвет - Пирдоп, тъй като Община Пирдоп ще поеме всички услуги по депониране и обезвреждане на битовите отпадъци на дружеството и пълния разход за рекултивация на депото в местността “Сулюманица”, землище на град Пирдоп.
2. ОбС-Пирдоп допуска депонирането на текущи битови отпадъци с произход община Златица, генерирани през 2009г. в депото за битови отпадъци в м.”Сулюманица”, землище на гр.Пирдоп, като за предоставяната услуга “депониране и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци”, Община Златица да заплаща на Община Пирдоп такса съгласно одобрената от Общински съвет-Пирдоп План-сметка за 2009г., а именно в размер на 0,5%о за физически лица и 4,2%о за търговци по смисъла на чл.1,ал.1 от Търговския закон, по определения в Закона за местните данъци и такси ред, от името и за сметка на задължените физически и юридически лица в Община Златица.
3. Възлага на Кмета на Община Пирдоп след представяне на поискана справка от община Златица, в срок до 10 февруари 2009г. да сключи споразумение с Кмета на Община Златица, с което да бъде уреден начина на заплащане на услугата и превеждане на средствата в полза на Община Пирдоп.
4. В случай, че до 31. 01.2009г. ОбС-Златица не приеме положително решение, изискано от Община Пирдоп с писма с входящи регистрационни № 08-00-1/13.01-2009г. и № 08-00-1 / 13.01.2009г. и Кметът на Община Златица не предостави на Кмета на Община Пирдоп справката по т.3, Общински съвет - Пирдоп спира депонирането на текущи битови отпадъци с произход община Златица, считано от 01.02.2009г.”

Вероятно г-жа или г-ца Илиева и г-н Иванов, когато са подписвали това писмо, са мислили, че гражданите на Община Златица не познават Закона за местни данъци и такси и „ядат доматите заедно с колците”. Така мислят и някои общински съветници от Златица, които настояват инж. Нонка Каменова да изпълни тези неморални и незаконни искания и да заплати исканите суми, като на всичкото отгоре се ОТКАЖЕ от данъците на най-големия инвеститор в общината – „Кумерио МЕД” АД, сградите на който се намират над 80% в землището на Община Златица.
За уточняване, по приетата план-сметка на община Златица, жителите ще заплащат 0,1 промила на хиляда, а Илиева и Иванов в писмото си настояват да им се превеждат такси по 3 (три) на хиляда? Разликата в сумите, без тези от големия инвеститор „Кумерио Мед”, е около 28 хиляди лева! Разликата между гласуваните данъци и такси на „Кумерио Мед” в двете общини е повече от 200 хиляди лева. Или, с други думи, община Пирдоп желае да ощети община Златица с над 228 хиляди лева, както е правела това години наред.
Още по-фрапиращи и неприемливи са исканията на Илиева и Иванов в т. 3 от тяхното писмо, където, отново възмутени цитираме: „Възлага на кмета на община Златица в срок до 01.02.2009 г. да предостави на община Пирдоп ПЪЛНА СПРАВКА за декларираните данни от физическите и юридическите лица в община Златица, въз основа на които следва да се изчисли таксата за описаната по-горе услуга”. Къде се е чуло и видяло в света кмет на една община да възлага на кмет на друга община! И откога община Златица се превърна в колония на община Пирдоп и от там си позволяват да „възлагат” на кмет и общински съветници какви решения да взимат и как да управляват гражданите, които са ги избрали!?!
Най-унизителна точка от това писмо, заради която всъщност ни затвориха сметището и заринаха общината ни с боклуци, е Първа, в която кметицата на Пирдоп настоява „Таксата за депониране и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци следва да бъде заплатена от “Кумерио Мед” АД в полза на Община Пирдоп в пълен размер, определен от Общински съвет – Пирдоп”.
Ето къде всъщност е разковничето на създалата се ситуация. Искат се парите от „Кумерио”, които се полагат на Златица. Сиреч, отново и отново се опитват да ограбят община Златица, както през последните няколко години. Но законът е ясен: Всеки плаща данъци по местонахождение на имота. И ако досега община Пирдоп си е позволявала незаконно в продължение на години да прибира тези такси, ощетявайки жителите на Златица, то дойде времето някой да се пребори за правата на Златичани, а именно: големия инвеститор „Кумерио МЕД” АД, чиито производствени мощности са над 80% в землището на община Златица да спре да плаща данъци и такси за това на Пирдоп, а да ги превежда по сметката на имащия право, а именно община Златица. Известно е също, че „МДК” навремето тровеше Златица 80% повече отколкото Пирдоп, както прави това и сега. От което е още по-неморално да ни ограбват по подобен безцеремонен начин. Превърнахме се в заложници на Пирдоп – и по отношение на екологията, и по отношение на сметосъбирането – нещо недопустимо в 21-ви век, когато Република България е пълноправен член на ЕС? Нарушават се изконните човешки права на всеки един жител на общината ни, за което ви сезираме и ви молим да предприемете необходимите действия да спрете неморалните действия на ръководството на община Пирдоп.
Също много обидна е и т. 4 от полученото писмо, където отново си позволяват да „Възлагат” на кмета на Община Златица, след като представи справките, да сключи споразумение, в което да бъде уреден начина на заплащане на услугата и превеждане на средствата в полза на Община Пирдоп.
И да си дойдем на думата! Както е казал народа: Кой каквото и да ти говори знай, че става дума за пари! Не стига, че години наред Община Пирдоп се е облагодетелствала, прибирайки данъците и таксите, полагащи се на Златичани. Не стига, че на Община Пирдоп от името на Община Златица в края на миналата година й бяха преведени близо 126 хиляди лева за поддържане на така нареченото „тяхно” сметището, намиращо се в спорната местност „Сулюманица” между двата града, ами искат и ризата да свалят от гърба ни... И пак не им стига. Да не говорим, че по-възрастните златичани добре си спомнят къде точно е минавала границата между Златица и Пирдоп и, че прословутото Пирдопско сметище в по-голямата си част е на Златишка територия. Територия, използвана навремето за пасище и отново предоставена в името на добросъседските отношения от златичани на пирдопчани, за да се направи там сметище в полза и на двата града. И това, че от Пирдоп са побързали и са го актували през 2000 година за тяхна собственост, не може да изтрие спомените на по-старите златичани и пирдопчани, които заедно са пасяли там добитъка си, както и правото днес да ползваме това сметище, макар и то да е нерегламентирано.
Ще обърнем особено внимание и на края на полученото писмо, пълно с неморални и незаконни искания. Илиева и Иванов пишат: „Вярваме, че Общински съвет Златица своевременно ще предприеме необходимите действия да бъде решен въпроса в кратки срокове”.
Наблягаме Ви да си отбележите, че Илиева и Иванов „ВЯРВАТ”, че именно Общински съвет Златица, а не кмета инж. Нонка Каменова своевременно ще предприеме неотложни действия за изпълнение на исканията им. Тази тяхна вяра ни кара да си мислим, че те са ги съгласували предварително с някои общински съветници от Златица... Може би са съгласували с тези общински съветници и как община Пирдоп ще изразходва тези около 290 хиляди лева?!
Да Възлагаш на кмета на община Златица да предостави ПЪЛНА справка за декларираните данни от физическите и юридически лица в общината означава, че Илиева и Иванов не само не познават ЗМДТ, но и други закони, които забраняват предоставянето на такива данни...
Вярваме, че за всички ще бъде интересно да научат и какво споразумение е подписано от инж. Нонка Каменова и г-жа Антоанета Илиева на 23.10.2008 г. Под това споразумение стои и подписа на най-големия данъкоплатец в двете общини – „Кумерио МЕД” АД, вече „Аурубис” – световно призната и уважавана фирма. Съгласно текста на това споразумение фирмата, спазвайки вече ЗМДТ, ще заплаща на община Златица 80% от дължимите данък сгради и такса смет, а на община Пирдоп – 20%. Неотменна част от това споразумение е общински съвет Пирдоп да ОТМЕНИ решението си, с което забранява депонирането на битови отпадъци от община Златица на т. нар. Пирдопско сметище. Именно заради запазване на добросъседските отношения инж. Каменова се е съгласила, след отмяна решението на ОбС – Пирдоп да не търси неправомерно получените и в нарушение на ЗМДТ суми от няколкостотин хиляди лева за последните 5 (пет) години от Община Пирдоп, полагащи се на Община Златица. Отново в името на запазване добросъседските отношения кмета на община Златица се е съгласила фирмата да преведе 126 хиляди лева на община Пирдоп, които същата да използва за поддръжка и рекултивация на сметището.
И с какво отвърна на това кметицата на Пирдоп и Общински съвет Пирдоп? След изтичане на оставащите само 2 месеца на 2008-ма година, по предложение на Илиева взе ново решение за спиране изхвърлянето на отпадъци с произход община Златица с ясната цел да вземе още много пари. В същото време от структурите на ПП „ГЕРБ” в Пирдоп и Златица, чиито най-виден представител е именно Антоанета Илиева, притеснени от „създалата се кризисна ситуация” декларират готовността си в интерес на гражданите и на двете общини, ръководството на Община Пирдоп да преразгледа решението си, с което заринаха цялата ни община в Боклуци, като създадоха опасност за живота и здравето на гражданите на Община Златица и нарушиха нашите човешки права да живеем нормално.
И това е само в първата част на Декларацията. Във втората обаче, отново подхващат познатия тон, демонстриран и досега от кмета на община Пирдоп, а именно: „Настояваме кметът и ръководството на община Златица НЕЗАБАВНО да вземат спешни и адекватни управленски решения, като подпишат споразумение с община Пирдоп и така разрешат кризата. Заявяваме, че ако и след тази наша декларация, кметът и ръководството на община Златица не се възползват от направеното предложение за излизане от кризата, ние от общинските организации на ПП ГЕРБ Златица и Пирдоп ще потърсим съдействието на всички организации, партньори и симпатизанти, докато не излезем напълно от създалата се ситуация”.
Ха сега де! Хем декларират заинтересованост, хем настояват да стане тяхното, т.е. както е поискала и „възложила” тяхната кметица – да се дадат парите на община Пирдоп...
Тук се обръщаме лично към Вас г-н Борисов, съчувствайки Ви дълбоко за проблемите, които имате с Боклуците – създадени УМИШЛЕНО от недоброжелателни хора, защото и ние сме подложени на подобен тормоз като Вас! За съжаление с тази разлика, че при нас тормоза идва от представители на ПП „ГЕРБ” в регион Средногорие, в частност кмета на община Пирдоп и общински съветник от община Златица. В своята „настоятелна” декларация организациите на ПП „ГЕРБ” в двата града твърдят: „Ние сме за прозрачност и разбирателство в отношенията между гражданите и институциите на Златица и Пирдоп – два съседни града с обща история в миналото и бъдещето. Призоваваме гражданите на община Златица да подкрепят усилията на ПП ГЕРБ за изход от кризата като активно застанат с гражданската си позиция зад нашите искания”. Как гражданите подкрепиха тази Декларация стана ясно на свиканото Общоградско събрание, на което ги НЯМАШЕ общинските съветници на ПП „ГЕРБ” в ОбС Златица...
И тук възниква въпроса: Уважаеми представители на ПП ГЕРБ, като сте са прозрачност и разбирателство, защо не ги демонстрирате, като отмените неморалните и незаконни искания на Илиева, с които тя иска отново да ощетява гражданите на Златица, както това е ставало през последните години? Като така ревностно настоявате и призовавате, защо не защитите интересите и на гражданите на Златица, като възстановите добросъседските отношения, отказвайки се от абсурдните искания на Илиева – Ваш личен представител? Или просто се опитвате да изпълните старата българска поговорка: И вълка сит, и агнето цяло, омайвайки избирателите, че сте за прозрачност и разбирателство между двата съседни града с обща история в миналото и бъдещето, защото предстоят избори, а в същото време одобрявате действията на Илиева – кмет от ПП ГЕРБ,насочени изцяло срещу гражданите на Златица?
Радваме се все пак, че в Общински съвет – Пирдоп има достатъчно разумни хора, като Здравка Николова, които съзирайки незаконността на Решение №4, свикаха събрание на двата общински съвета, на което да търсят начин за излизане от ситуацията.
Г-жо или г-це Илиева, г-н Иванов!
Уважаеми Дами и Господа общински съветници от Община Пирдоп!
Ако смятате, че подписаното от кметиците и фирма „Кумерио МЕД” АД споразумение на 23.10.2008 г. е в сила и не сте се отказали от подписа си под него, то ние Ви призоваваме да не забранявате на фирма „Любекс” ООД да изпълнява задълженията си по договор с община Златица, в който община Златица се задължава да заплаща и услугата за поддържане на депото, като депонира битовите отпадъци от община Златица на т. нар. Пирдопско сметище. В случай, че сте се отказали от подписа си под това споразумение, то бъдете така добри да възстановите на община Златица и нейните жители незаконно получените няколкостотин хиляди лева за последните пет години, които сте взели от „Кумерио МЕД” АД и тези 126 хиляди лева, които получихте със съгласието и подписа на инж. Нонка Каменова, за да запазим добрите си съседски отношения и не Ви съдим за тези суми.
Уважаеми Г-н Треан – Генерален директор на „Аурубис” – България (Кумерио Мед АД),
Когато сте подписали тристранното споразумени на 23.10.2008-ма година съм сигурен, че неговия текст Ви е бил преведен или има такъв и на английски език. Вероятно никога не сте предполагали, че кмета на община Пирдоп Илиева няма да го спази и отново ще рекетира жителите на община Златица, като подтикне Общински съвет Пирдоп да вземе ново решение, с което отново да забрани депониране на битовите отпадъци от община Златица на така нареченото „пирдопско” сметище? Моля Ви, отново да се запознаете с текста и духа на това тристранно споразумение, от което е видно, че Община Златица няма да иска възстановяване на незаконно превежданите на община Пирдоп суми от ръководената от Вас фирма за последните пет години ако община Пирдоп отмени забраната си. След като община Пирдоп отново забрани депонирането на златишките отпадъци става ясно, че кмета на Община Пирдоп Антоанета Илиева е нарушила подписаното и от Вас тристранно споразумение. Нарушаването на подписани договори и споразумения във всяка цивилизована страна води до загуба на доверие и финансови санкции.
Ето защо Ви моля като Председател на Граждански инициативен комитет, сформиран в защита правата на жителите на Община Златица да спрете всякакво финансиране и превеждане на суми на Община Пирдоп до възстановяване на неправомерно взетите от нас през последните 5 (пет) години няколкостотин хиляди лева. Уведомявам Ви, че ако не убедите община Пирдоп да възстанови тези няколкостотин хиляди лева преведени суми от данъци и такси от Кумерио Мед на Община Пирдоп, ще сигнализираме компетентните органи в България и ЕС, и ще поискаме „Кумерио Мед” – „Аурубис” да ги въстанови на жителите на Община Златица, като за това молим да ни съдейства и Комисията по правата на човека и вероизповеданията към Народното събрание – Република България.

21.03.2009 г.
С Уважение:
Стоян Шиеков –
Председател на ИГК
възпитаник на Гимназия „Сава Савов” – град Пирдоп, благодарение на която завършил Право в СУ „Св. Св. Климент Охридски”

1 коментар:

Средногорец каза...

Е, какво толкова!? Кофти е винаги да си втори, но това са резултатите от референдума. Какво му беше на град Средногорие? Защо всички залагаха на "Разделяй и владей"? Ясно беше че "гара Пирдоп-запад", или така наречената Златица беше обречена сама. Единствения вариант остава да си плащате лептата на община Пирдоп и да просперирате покрай нея!