02 декември 2015

Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп?

"Булгартрансгаз" ЕАД е входирало в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за инвестиционно предложение, касаещо изграждане на "Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп".

Предвид разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 от същата, е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите за защитените зони, които то засяга - ЗЗ "Средна гора" за опазване на дивите птици.
Проверката на МОСВ е установила, че това инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод е допустимо спрямо режимите, определени със заповедта за обявяване на зоната.Копие от писмото е изпратено до РИОСВ-Пазарджик, община Септември, БДУВ "Източнобеломорски район" - Пловдив, община Пазарджик, община Септември, община Лесичово, община Златица и община Пирдоп.

Основателно възникват въпросите:

Има ли нещо общо тази газопроводна мрежа с "виртуалният газопровод" на фирма "Си Ен Джи Марица" ЕООД?

Дали с държавни и общински пари известната на всички фирма "Арубис" не се стреми да си изгради газопровод, който застрашава функционирането на т. нар. "затворническо общежитие", чиито обитатели се използват от местните фирми за наемане на работна ръка?

Отново ли ще се сече гората на Златица? Този път в Средна гора, откъдето ще минава трасето на газопровода?

Защо Кмета на Община Златица не е уведомил Общински съвет - Златица и цялата общественост за пристигналото в Община Златица писмо?

http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/Early_notifications/Early_notifications_2015/notice_Gazoprovod-Pan_Pirdop.pdf

Няма коментари: