20 юни 2013

Своеволията на една министърка в полза на една фирма...Добър ден, средногорски жители! Спите ли?
 
Истината винаги намира пролука, за да излезе наяве и изкрещи силно и отчетливо. Стига корупция. Стига корпоративна зависимост. Стига лъжа и лицемерие. Стига страх и задкулисни игри. Стига местни медийни помии и манипулации, платени с договор за 250-300 лева месечно.
Няма да коментираме зависимостите и независимостта на българския съд от мощни корпорации с много пари и възможности. Няма да коментираме, защото е излишно, зависимостите на български министри и на какво са готови, за да угодят на този, който плаща и поръчва музиката. Няма да коментираме липсата на морал и ценностна система у хора, нарекли себе си журналисти и слуги на свободното слово, които забравят, че има различна гледна точка от тази, която прокламират корпорациите, които им плащат.

Публикуваме особеното мнение на един съдия в отговор на мощните прокламации преди няколко месеца, изречени от представители на фирма "Аурубис" по отношение решението на съда по казуса с тяхното инвестиционно намерение да увеличат производството и печалбата си, както и да построят нов комин, от който да бълват серен диоксид. Това инвестиционно предложение получи Решение от министър Нона Караджова, която прецени, че то може да мине без Доклад по оценка въздействието върху околната среда, тъй като според нея нямало да окаже негативно въздействие върху хората и природата в Средногорието?!? И то при наличие на Решение на Министерски съвет, подписано лично от министър-председателя Сергей Станишев, с което региона ни се обявява за гореща екологична точка по отношение качеството на въздуха, който дишаме и водата, която пием.

Напълно естествено в тази ситуация, Нона Караджова не взе под внимание становищата на граждани, граждански комитети, неправителствени организации по това инвестиционно предложение, добре замаскирано, че касае подобряване параметрите на околната среда, а целящо увеличаване на производството и печалбите за фирмата. Нона Караджова изобщо не пожела да чуе гражданския глас... Нещо повече, тя не се съобрази и с направената оценка за високия риск за човешкото здраве на Националния център по обществено здраве по отношение замърсяването от завода на Аурубис, която сочи, че сме подложени на риск от заболявания на дихателната система в следствие замърсяването със серен диоксид 680 пъти повече от гражданите на град Гълъбово

За Нона Караджова изграждането на нов комин за изпускане на серен диоксид, увеличаването на производството, а оттам и на замърсяването "няма да окаже вредно въздействие" върху нашето здраве и нашата природа?! Може би, защото за Нона Караджова всъщност човешкото здраве и българската природа не са от значение при вземането на решения, тъй като тя добре се обосновава в своето Решение за предварително изпълнение на инвестиционното предложение на Арубис, като посочва какви загуби ще понесе фирмата, ако не изпълни своите намерения.

На фона на всичката тази нелепост и очевадна обвързаност, публикуваме мнението на съдия Жанета Петрова по това дело на гражданите срещу решението на Нона Каражова. Всеки може сам да установи и да прецени има ли корупция по високите и не толкова високи етажи на властта в Република България и ако да, кой плаща на министри, съдии, кметове и съветници, за да получава разрешителни за дейност, която застрашава човешки живот???

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯТА ЖАНЕТА ПЕТРОВА, записано в Решение № 3864 / 20.03.2013 г. на ВАС:
Не съм съгласна с мнението на мнозинството на съдебния състав, че обжалваното от Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност "Коалиция за устойчиво развитие" решение по адм.дело № 4033 / 2012 г. съответства на материалния закон. Първоинституционният съд не е съобразил допуснатите при издаването на решение № 2 - ПР / 2012 г. на министъра на околната среда и водите СЕРИОЗНИ НАРУШЕНИЯ, поради което е направил несъответен на действителното правно положение извод по същество. Решение № 2 - ПР от 12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите е прието в производство по оценка на въздействието върху околната среда на няколко инвестиционни предложения, описани в уведомление вх. № ОВОС-1041 / 28.06.2011 г., подадено до министъра на околната среда и водите от "Аурубис" АД със седалище и адрес на управление град Пирдоп. В уведомлението е посочено едно инвестиционно предложение, с наименование "Реконструкция и модернизация на инсталация за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед", но то всъщност включва няколко инвестиционни предложения: реконструкция и модернизация на съществуващото съоръжение за производство на сярна киселина; реконструкция и модернизация на газоотвеждащите и вентилационни системи към инсталацията за производство на анодна мед; изграждане на нова система за очистване на отпадъчните газове от производството на анодна мед, включваща изграждането на нов комин от 120 м. и реконструкция и модернизация на топилна пещ.
Наличието на няколко инвестиционни предложения е предполагало разделянето на производството и произнасяне с отделен административен акт за всяко едно от тях. В нарушение на задължението си за излагане на мотиви на административния акт, административният орган не е определил характеристиката и не е обсъдил въздействието върху околната среда поотделно за описаните инвестиционни предложения, в това число, на тези, които са нови – новата система за изграждане за очистване на отпадъчните газове и изграждането на нов комин от 140 метра, който ще замени съществуващия от 120 метра на инсталацията за производство на сярна киселина и не е определил характеристиката.
Като цяло може да се отбележи, че в решението отсъства задълбочен анализ на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение съобразно критериите по чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, което не е било отчетено от тричленния състав на Върховния административен съд при проверката на законосъобразността на административния акт.
Административният орган е определил инвестиционното предложение като разширение на дейност, включена в приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда, което подлежи на оценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда съгласно чл. 93, ал.1, т. 3 от ЗООС. При това положение, органът не е бил компетентен да се произнесе и да издаде решение по преценка на необходимостта от въздействие върху околната среда. Както е посочено в разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 – 3 се преценява от директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите за всеки конкретен случай.
Същото е записано и в чл. 94 от ЗООС, според който министърът на околната среда и водите е компетентен орган за вземане на решение по оценка въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения, разширения или изменения засягащи резервати, национални паркове и поддържани резервати – защитени територии, засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ; в случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 93, ал. 2, в случаите по чл. 98, ал. 1 и за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т. ч. шистов газ. В Решение №2 – ПР / 2012 липсва обосновка на някоя от посочените хипотези, при които министърът на околната среда и водите има компетентност да се произнесе, а и от данните по преписката не може да се направи такъв извод. От това следва, че оспореният административен акт е издаден при липса на компетентност на издателя на акта. Този тежък порок на административния акт, който води до неговата нищожност, не е бил констатиран от първоинстанционния съд, поради което постановеното от него решение е неправилно и подлежи на отмяна с постановяването на друго, с което да се обяви нищожността на решение № 2 – ПР / 2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Съдия: Ж. Петрова

Министър Нона Караджова по една или друга причина издава на „Аурубис България” АД – Пирдоп разрешение, без да е компетентна да го направи. От своя страна „Аурубис” замаскира в едно инвестиционно предложение няколко такива, за да може най-вероятно да заобиколи българските закони?! Съдът пропуска факта, че Нона Караджова няма право да издава подобно Решение в полза на „Аурубис”, тъй като не министъра е компетентен да го направи, а директора на РИОСВ, освен в случаите, касаещи обект от национално значение. Значи ли това, че за български министър и български съдии дейността и печалбите на „Аурубис България” АД са от национално значение за сметка живота, здравето на български граждани и спазването на българското законодателство?

Дали има създадена сериозна мафиотска схема, която облагодетелства определена фирма? Дали има корупционна практика и злоупотреба със служебно положение в полза на частни интереси? Дали от години една фирма нарушава и заобиколя българските закони, изграждайки депа за опасни отпадъци без разрешителни, замърсявайки българската природа в наднормени стойности, застрашавайки човешкото здраве на живеещите в Средногорието? Много въпроси, на които особеното мнение на един честен български съдия дават точен отговор.

В случаи като тези можем да бъдем само и единствено непримирими участници в протестите, за да може България да се изчисти от подобни зависимости и тесни връзки между министри, фирми, кметове и съдии, които унищожават държавата ни и убиват народа ни.

А на Вас, средногорци от Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Антон и Мирково, балканджии и революционери, честито ви наднормено обгазяване със серен диоксид! 
И не се чудете защо всяка седмица се налага да се организират кампании за набиране на средства за лечение на деца, младежи и възрастни хора от региона. Вече знаете причината за заболяваемостта от тежки и несрещани в медицината заболявания.
Коктейл от серен диоксид, арсен, кадмий, мед и олово в големи дози води до... болести, унищожение и смърт!
Но пък, може и да се пенсионирате - дай Боже! Спете спокойно!

Няма коментари: